Професионално обучение с придобиване на степен на професионалнa квалификация по следните специалности:

1. Професия „Оператор на компютър”, код 482030,
1.1. Специалност „Текстобработване”, код 4820301, първа степен на професионална квалификация,
2. Професия „Машинен оператор, код 521030,
2.1. Специалност „Машини и съоръжения за заваряване”, код 5210303, втора степен на професионална квалификация,
3. Професия „Заварчик”, код 521090,
3.1. Специалност „Заваряване”, код 5210901, първа степен на професионална квалификация,
4. Професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522040,
4.1. Специалност „Топлоенергетика”, код 5220401, втора степен на професионална квалификация,
4.2. Специалност „Газова техника”, код 5220406, втора степен на професионална квалификация,
4.3. Специалност „Възобновяеми енергийни източници”, код 5220408, втора степен на професионална квалификация,
4.4. Специалност „Топлотехника”, код 5220409, втора степен на професионална квалификация,
5. Професия „Работник в стъкларското производство“,код 524070,
5.1. Специалност „Стъкларско производство“ ,код 5240701, първа степен на професионална квалификация,
6. Професия „Монтьор на транспортна техника“, код 525020,
6.1. Специалност „Автотранспортна техника“, код 5250201, втора степен на професионална квалификация,
6.2. Специалност „Пътностроителна техника“, код 5250202, втора степен на професионална квалификация,
7. Професия „Монтьор на подемно-транспортна техника“, код 525060,
7.1. Специалност „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства“, код 5250601, втора степен на професионална квалификация,
7.2. Специалност „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване“, код 5250602, втора степен на професионална квалификация,
8. Професия „Работник по транспортна техника“, код 525120,
8.1. Специалност „Автобояджийство“, код 5251201, първа степен на професионална квалификация,
8.2. Специалност „Автотенекеджийство“, код 5251202, първа степен на професионална квалификация,
9. Професия „Оператор в хранително-вкусовата промишленост“, код 541020,
9.1. Специалност „Производство на месо, месни продукти и риба“, код 5410203, втора степен на професионална квалификация,
10. Професия Строител, код 582030,
10.1. Специалност „Кофражи”, код 5820302, втора степен на професионална квалификация,
10.2. Специалност „Армировка и бетон”, код 5820303, втора степен на професионална квалификация,
10.3. Специалност „Зидария”, код 5820304, втора степен на професионална квалификация,
10.4. Специалност „Мазилки и шпакловки”, код 5820305, втора степен на професионална квалификация,
10.5. Специалност „Вътрешни облицовки и настилки”, код 5820306, втора степен на професионална квалификация,
10.6. Специалност „Външни облицовки и настилки”, код 5820307, втора степен на професионална квалификация,
10.7. Специалност „Бояджийски работи”, код 5820309, втора степен на професионална квалификация,
10.8. Специалност „Строително дърводелство”, код 5820310, втора степен на професионална квалификация,
10.9. Специалност „Строително тенекеджийство”, код 5820311, втора степен на професионална квалификация,
10.10. Специалност „Покриви”, код 5820312, втора степен на професионална квалификация,
11. Професия „Строител-монтажник“, код 582040,
11.1. Специалност „Стоманобетонни конструкции“, код 5820401, втора степен на професионална квалификация,
11.2. Специалност „Метални конструкции“, код 5820402, втора степен на професионална квалификация,
11.3. Специалност „Сухо строителство“, код 5820403, втора степен на професионална квалификация,
11.4. Специалност „Дограма и стъклопоставяне“, код 5820404, втора степен на професионална квалификация,
11.5. Специалност „Изолации в строителството“, код 5820405, втора степен на професионална квалификация,
12. Професия „Помощник в строителството“, код 582080,
12.1. Специалност „Основни и довършителни работи“, код 5820801, първа степен на професионална квалификация,
13. Професия „Растениевъд“, код 621030,
13.1. Специалност „Полевъдство“, код 6210302, втора степен на професионална квалификация
13.2. Специалност ‚Зеленчукопризводство“, код 6210303, втора степен на професионална квалификация,
13.З. Специалност „Трайни насаждения“, код 6210304, втора степен на професионална квалификация,
13.4. Специалност „Селекция и семепроизводство“, код 6210305, втора степен на професионална квалификация,
13.5. Специалност „Растителна защита“, код 6210308, втора степен на професионална квалификация,
14. Професия „Фермер” код 621060,
14.1. Специалност „Земеделец“, код 6210601, втора степен на професионална квалификация,
15. Професия „Работник в растениевъдството“, код 621110,
15.1. Специалност „Зеленчукопроизводство“, код 6211101, първа степен на професионална квалификация,
15.2. Специалност „Трайни насаждения“, код 6211102, първа степен на професионална квалификация,
16. Професия „Работник в озеленяването“, код 622030,
16.1. Специалност „Озеленяване и цветарство“, код 6220301, първа степен на професионална квалификация,
17. Професия „Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт”, код 840070,
17.1. Специалност „Експлоатация на автомобилния транспорт”, код 8400701,
трета степен на професионална квалификация,
18. Професия „Водач на МПС за обществен превоз”, код 840090,
18.1. Специалност „Вътрешни и международни превози на пътници”, код 8400901, първа степен на професионална квалификация,
18.2. Специалност „Вътрешни и международни превози на товари”, код 8400902, първа степен на професионална квалификация,
19. Професия „Еколог”, код 851010,
19.1. Специалност „Екология и опазване на околната среда”, код 8510101, трета степен на професионална квалификация.
20. Професия „Охранител”, код 861010,
20.1. Специалност „Физическа охрана на обекти”, код 8610103, трета степен на професионална квалификация.

 

 

Лицензия № 201112931
Издадена на Център за професионално обучение към „ХИТКО РХ” ЕООД, гр. Разград, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) със Заповед № 712/ 07.11.2011г. на Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (на основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от ЗПОО)

rel="nofollow"